Информации за враќање

Купувачот има право да го врати производот во следниве случаи:

· испорака на производ што не е порачан;

· испорака на производ со поминат рок;

· испорака на производ кој е оштетен.

Ревита 2013 дооел прифаќа враќање на оштетена или неправилно доставена стока на сопствен трошок, доколку се утврди дека жалбата е оправдана и дека купувачот не влијаел на исправноста, оштетувањето на производот. Во случај на оправдана жалба, трошоците за замена на производот со нов производ ќе ги сноси целосно Ревита 2013 дооел.